Na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Siedlcach zawiadamia pokrzywdzonych, że postanowieniem z dnia 20 marca 2018 r. zostało umorzone postępowanie w sprawie złośliwego i uporczywego naruszenia w okresie od dnia 16 czerwca 2016 r. do dnia 12 grudnia 2016 r. w Siedlcach i Mińsku Mazowieckim, woj. mazowieckie, praw pracowników firmy Eureka sp. z o.o. w Dąbrowie przy ul. Innowatorów 8 oraz Eureka Business Design sp. z o.o., przez wykonującego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynikających ze stosunku pracy, które miała zapewnić umowa nr POWR.01.02.01-174-108/15-00 o dofinansowanie projektu PO WER pn. „Broker informacji – zawód przyszłości w branżach strategicznych dla osób młodych z województwa mazowieckiego” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Eureka sp. z o.o. oraz umowa nr POWR.01.02.01-174-0130/15-00 o dofinansowanie projektu PO WER pn. „Doradca klienta w branży energetycznej - zawodem przyszłości w branżach strategicznych dla osób młodych z województwa mazowieckiego” zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie a Eureka sp. z o.o., tj. o czyn z art. 218 § 1a kk - wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego – art. 17 § 1 pkt 2 kpk.

W terminie zawitym 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia pokrzywdzony może złożyć wniosek o doręczenie postanowienia.

Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i wniesienia, na powyższe postanowienie, zażalenia do Sądu (art. 465 § 2 kpk). Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk).

Zażalenie na postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia lub doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 kpk, art. 460 kpk).