Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym Rafałem P. kary za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 21 lutego 2016 roku w Siedlcach (…) po uprzednim zdemontowaniu z elewacji budynku zabrał w celu przywłaszczenia kamerę monitoringu marki LC 1300 Security o wartości 900 złotych na szkodę J.Z., przy czym czynu tego dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności będąc uprzednio skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach o sygn. (…) z dnia 27 czerwca 2012 roku za umyślne przestępstwa podobne określone w art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 25 lipca 2012 roku do dnia 25 września 2013 roku, tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.
Czyn opisany w art. 278 § 1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, przy czym zgodnie z art. 64 § 1 kk Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.