Prokurator Rejonowy w Siedlcach, stosownie do treści art. 335 § 1 kpk, skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonymi Rafałem C. i Dariuszem G. kar za przestępstwo polegające na tym, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. w miejscowości R., gm. Wiśniew działając wspólnie i w porozumieniu w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadzili Andrzeja W. do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 100 zł, w ten sposób, iż za pośrednictwem Mirosława O. puścili w obieg podrobiony banknot o nominale 100 zł seria i nr HD 5129219 rok emisji 1994, za który w/w dokonał zakupu u Andrzeja W. sześciu sztuk półlitrowych piw puszkowych marki „Warka ” i otrzymał resztę w kwocie 83,80 zł, którą wraz z zakupionym alkoholem im przekazał, przy czym Rafał C. zarzuconego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu siedmiu miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej w dniu 21 stycznia 2015 przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w sprawie, sygn. akt (…), za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, tj. o czyn z art. 310 § 2 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, a w stosunku do Rafała C. o czyn z art. 310 § 2 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk.

W sprawie tej wobec obu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
Czyn z art. 310 § 2 kk (który to przepis będzie stanowił podstawę wymiaru kary) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, przy czym zgodnie z art. 64 § 1 kk Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skazany, sąd może wymierzyć karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.