Prokurator Rejonowy w Siedlcach skierował do Sądu Rejonowego w Siedlcach wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wobec Magdaleny M. o czyn polegający na tym, że w okresie od 1 maja 2015 roku do 30 września 2015 roku w Siedlcach woj. mazowieckiego działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 2497,45 złotych Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach, za pomocą wyzyskania błędu pracowników ZUS Oddział Siedlce, w ten sposób, że wbrew przyjętemu na siebie obowiązkowi niezwłocznego poinformowania ZUS Oddział Siedlce o przerwaniu nauki zataiła fakt skreślenia jej w dniu 23 kwietnia 2015 roku z listy studentów (…) i pobrała nienależną jej za w/w okres rentę rodzinną wykorzystując niewiedzę pracowników ZUS Oddział Siedlce o przerwaniu przez nią nauki, przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, tj. o czyn z art. 286 § 3 kk w zw. z art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 kk.

W pisemnym wniosku Prokurator Rejonowy w Siedlcach określił okres próby na 1 rok.
Czyn z art. 286 § 3 kk zagrożony jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.