Prokurator Rejonowy w Sokołowie Podlaskim w dniu 21 czerwca 2016 roku skierował do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi Jakubowi N. i Marcie S. oskarżonym o to, że w dniu 24 września 2015 r. w Sokołowie Podlaskim, pow. sokołowski, woj. mazowieckie, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wbrew przepisom ustawy, przez wysłanie przesyłki pocztowej, usiłowali dokonać wywozu wewnątrzwspólnotowego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Królestwa Norwegii znacznej ilości środków psychotropowych w postaci …., lecz zamierzonego celu nie osiągnęli ze względu na to, iż przesyłka została zabezpieczona przez organy ścigania, tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 55 ust. 1 i 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 224 t.j. ze zm.).
Zgodnie z dyspozycją art. 55 ust. 1 w/w Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. Jednocześnie ust. 3 tego artykułu przewiduje, iż jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.