Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Janowi M., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa składowania  w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2018 r. odpadów na należącej do niego działce, w takich warunkach i w taki sposób, że mogło to zagrozić zdrowiu człowieka  i spowodować istotne obniżenie jakości wody. 
      Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynikało, że Jan M. w ramach prowadzonej działalności uzyskał wymagane prawem zezwolenia na rekultywację gruntów zdewastowanych, a następnie na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne - poza instalacjami i urządzeniami - polegające na wypełnianiu zdewastowanego wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie jego działki położonej w gminie Kałuszyn.
Liczne kontrole przeprowadzane w ramach posiadanych uprawnień od 2014 r. przez Burmistrza Kałuszyna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Urząd Miejski w Kałuszynie wykazały, iż na wyrobisko przywożone są odpady komunalne, zawierające tworzywa sztuczne, folię, gumę, worki foliowe wypełnione liśćmi, a zatem inne, niż wymienione w decyzjach zezwalających Janowi m. na składowanie odpadów.
Z uzyskanej w toku śledztwa opinii biegłego z zakresu geologii i ochrony środowiska, wynikało, że zbadane odpady oddziaływają negatywnie na wody podziemne, gdyż zawarte w odpadach substancje są z nich wymywane i wraz z infiltrującą wodą opadową przedostają się do wód podziemnych.
Warunki, w których Jan M. odpady składował mogły zatem zagrażać zdrowiu człowieka i spowodować istotne obniżenie jakości wód podziemnych.
Czyn, o popełnienie którego został oskarżony Jan M. jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.