Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim w dniu 27 czerwca 2016 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Paulinie S. podejrzanej o to, że:
I. w okresie od dnia 14 listopada 2013 roku do dnia 5 października 2015 roku w Mińsku Mazowieckim oraz Warszawie, województwo mazowieckie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z góry powziętym zamiarem, w krótkich odstępach czasu, przywłaszczyła powierzoną jej kwotę 793.768,03 zł, co stanowi mienie znacznej wartości, w ten sposób, że będąc pracownikiem Banku w Oddziale w Mińsku Mazowieckim z rachunków bankowych n/w klientów poprzez nieautoryzowane transakcje przelewów i wypłat z bankomatów za pomocą niespersonalizowanych kart płatniczych oraz poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mających znaczenia prawne w dokumentacji bankowej wypłaciła z rachunków bankowych klientów:
1)    Janinie D. kwotę 141.800,00 zł,
2)    Edycie W. kwotę 2.800,00 zł,
3)    Sławomirowi T.  kwotę 7.300,00 zł,
4)    Jadwidze R.  kwotę 15.800,00 zł,
5)    Bożenie P.  kwotę 15.000,00 zł,
6)    Elżbiecie G. kwotę 12.950,00 zł,
7)    Ewelinie B. kwotę 5.740,00 zł,
8)    Grzegorzowi B. kwotę 16.500,00 zł,
9)    Mieczysławowi D. kwotę 134.168,03 zł,
10)   Justynie K. kwotę 29.000,00 zł,
11)   Helenie M. kwotę 3.000,00 zł,
12)   Krystynie K. kwotę 9.000,00 zł,
13)   Piotrowi S. kwotę 122.040,00 zł,
14)   Emilii D. kwotę 30.570,00 zł,
15)   Ewie S. kwotę 8.000,00 zł,
16)   Teresie S. kwotę 9.000,00 zł,
17)   Leszkowi D. kwotę 5.000,00 zł,
18)   Józefowi D. kwotę 200.360,00 zł,
19)   Halinie K. kwotę 3.000,00 zł,
20)   Łukaszowi K. kwotę 2.000,00 zł,
21)   Bożenie M. kwotę 3.140,00 zł,
22)   Beacie F. kwotę 5.000,00 zł,
23)   Renacie T. kwotę 12.600,00 zł,
którym Bank zwrócił wskazane kwoty, czym działała na szkodę w/w osób oraz  Banku tj. o czyn z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

II. w dniu 8 września 2014 roku w Mińsku Mazowieckim, powiat miński, województwo mazowieckie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla klientki Renaty T. doprowadziła Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 126.794,50 zł w ten sposób, że przedłożyła podrobione dokumenty w postaci wyciągów bankowych z Banku za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2014 roku potwierdzających zatrudnienie klientki Renaty T. u „J. Renata Mała Gastronomia” w Płocku i wysokości jej średniego wynagrodzenia za trzy miesiące na kwotę 4.980,50 zł w celu zawarcia umowy: pożyczki powtórnej nr NP14084952 w wysokości 114.994,15 zł, o kartę kredytową z limitem 2.100,00 zł oraz o limit kredytowy na rachunku bieżącym w wysokości 9.700,00 zł wprowadzając Bank w błąd co do sytuacji finansowej i zamiaru spłaty przez w/w przedmiotowej pożyczki, limitu na karcie kredytowej oraz limitu kredytowego na rachunku bieżącym w sytuacji, gdy klientka Renata T. w ogóle nie była tam zatrudniona, a więc okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, tj. o czyn z art. 297 § 1 kk w zb. z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

W sprawie zastosowano zabezpieczenia majątkowe:
poprzez zajęcie do kwoty 505.000,00 zł środków zgromadzonych na dwóch rachunkach bankowych, zajęcie ruchomości o wartości 33.650,00 zł, zajęcie ruchomości w postaci samochodu osobowego zarejestrowanego na Pawła W. o wartości nie mniejszej niż 35.000 zł, poprzez obciążenie hipoteką przymusową 1/6 udziału należącego do podejrzanej Pauliny S. w nieruchomości.


Za czyn I  grozi oskarżonej kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności, za czyn II zaś kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Za obydwa zaś czyny dodatkowo kara grzywny w rozmiarze od 10 do 540 stawek dziennych od 10 złotych do 2000 zł każda stawka, a także środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody